Thứ Hai, 6 tháng 6, 2011

8 bếp cho chủ nhà mạng Ly mở cửa cái hướng tây nam

Posted on 22:21 by nxt


07/06/2011 11:30
Cửa cái tại Khôn (Tây Nam) chủ nhà hay sơn chủ tại Ly. Lời tượng ứng về ngôi nhà: Nhân môn kiếm hỏa, đa quá mẫu.

Ý nghĩa: Nhâm môn là cửa người, ám chỉ vào Khôn, Kiền Hỏa là thấy Hỏa (lửa), chỉ vào Ly vì Ly thuộc Hỏa. Đa quả phụ là nhiều mẹ góa.


Từ cửa Khôn (Tây Nam) biến 4 lần tới chủ Ly sinh Lục sát cho nên gọi là Lục sát trạch. Lục sát trạch cũng gọi là Tiết khí trạch, như cái hồ rỉ nước dần dần cạn sạch. Tuy Ly Hỏa sanh Khôn Thổ nhưng không gọi là sanh mà là tiết khí (hao mòn khí lực) như người nuôi nấng kẻ khác lần lần hốt của cải. Khôn với Ly thuần âm nên âm thịnh mà dương suy, phụ nữ nắm quyền nhà cửa, nam nhân yểu thọ, nhà sinh loạt bất kham (không chịu nổi) ở lâu không khỏi tuyệt hậu tự.

Cửa Khôn (Tây Nam) với chủ Ly phối 8 chỗ đặt bếp:

1. Bếp đặt tại Kiền (Tây Bắc): Đối với cửa Khôn (Tây Nam) thì bếp Kiền (Tây Bắc) tương sinh và là bếp Diên niên đăng diện, rất tốt về mặt tài ngân. Nhưng đối với chủ Ly thì bếp Kiền (Tây Bắc) thọ khắc và là bếp Tuyệt mạng khiến cho nam đoản thọ, nữ ở góa.

2. Bếp đặt tại Khảm (chính Bắc): Đối với chủ Ly thì bếp Khảm (chính Bắc) tác sinh Diên niên nhưng cũng có chỗ tương khắc. Đối với cửa Khôn (Tây Nam) thì bếp Khảm (chính Bắc) thọ khắc và là bếp Tuyệt mạng. Không tốt.

3. Bếp đặt tại Cấn (Đông Bắc): Cửa tại Khôn (Tây Nam) thì bếp Cấn (chính Đông) tỷ hòa và là bếp Sinh khí. Tuy sinh khí thất vị nhưng 2 Thổ vượng khí sinh kim vẫn phát tài. Nhưng bếp Cấn (Đông Bắc) đối với chủ Ly tuy tương sinh nhưng hỗ biến ra Họa hại khiến cho phụ nữ (Ly Hỏa) thấy như tao nhã (tương sinh) kỳ thật gian giảo và hung hăng.

4. Bếp đặt tại Chấn (chính Đông): Đối với cửa Khôn (Tây Nam) thì bếp Chấn (chính Đông) tương khắc sinh Họa hại nhưng đối với chủ Ly thì bếp Chấn (chính Đông) tương sinh hỗ biến được Sinh khí hữu khí. Vậy bếp này nửa tốt, nửa xấu.

5. Bếp đặt tại Tốn (Đông Nam): Bếp Tốn (Đông Nam) khắc cửa Khôn (Tây Nam) và là bếp Ngũ quỷ rất hung hại. Bếp Tốn (Đông Nam) đối với chủ Ly tuy tương sinh và hỗ biến Thiên y nhưng thuần âm không đủ chống với Ngũ quỷ đại kỵ về bếp.

6. Bếp đặt tại Ly (chính Nam): Cửa tại Khôn (Tây Nam) thì bếp Ly (chánh Nam) là bếp Lục sát, lại 3 cung Khôn Ly Ly toàn âm, ở càng lâu càng thưa thớt nhân đinh. Tuy nhiên bếp Ly (chính Nam) đối với cửa Khôn (Tây Nam) và chủ Ly đều tương sanh và tỷ hòa, nhờ vậy sơ niên (lúc đầu) cũng được phát tài.

7. Bếp đặt tại Khôn (Tây Nam): Bếp Khôn (Tây Nam) đối với cửa Khôn (Tây Nam) và chủ Ly đều được tỷ hòa và tương sinh nhưng bếp Khôn (Tây Nam) với chủ Ly hỗ biến ra Lục sát và thuần âm. Như vậy là cái bếp nửa hung, nửa cát.

8. Bếp đặt tại Đoài (chính Tây): Cửa Khôn (Tây Nam) thì bếp Đoài (chính Tây) tương sinh và là bếp Thiên y đắc vị rất tốt. Nhưng bếp Đoài (chính Tây) đối với chủ Ly tương khắc phạm Ngũ quỷ đại hung, lại thêm 3 cung Khôn Ly Đoài toàn âm. Vậy bếp Đoài (chính Tây) này hung nhiều hơn cát, chẳng nên dùng.

Tám hướng bếp trên đây đều luận theo chủ nhà mạng Ly là Lục sát trạch, và là bếp nào, đối với cửa chủ, cũng biến sinh 1 hung Du niên, và 1 cát Du niên, đại khái bằng nhau nhưng chi tiết có hơn kém về sự tốt xấu. ( KTS Vũ Quang Định – Công ty CP Aspace)

No Response to "8 bếp cho chủ nhà mạng Ly mở cửa cái hướng tây nam"

Leave A Reply

Bài đăng phổ biến