Thứ Tư, 7 tháng 9, 2011

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 120/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 20/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết 55/2010/QH12 của Quốc hội về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp. Theo đó, việc xét, quyết định miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp được thực hiện từ năm thuế 2011 đến hết năm thuế 2020.

Posted on 19:12 by nxt


Từ 1/10, thực hiện miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

08/09/2011 01:10
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 120/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 20/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết 55/2010/QH12 của Quốc hội về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp. Theo đó, việc xét, quyết định miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp được thực hiện từ năm thuế 2011 đến hết năm thuế 2020.

Nhiều loại được miễn, giảm thuế


Theo đó, từ ngày 1/10/2011, đối tượng được miễn thuế sử dụng nông nghiệp được quy định thành nhiều loại. Cụ thể, đó là toàn bộ diện tích đất nông nghiệp phục vụ nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm; diện tích đất trồng cây hàng năm có ít nhất một vụ lúa trong năm; Diện tích đất làm muối; Toàn bộ diện tích đất nông nghiệp được Nhà nước giao hoặc công nhận cho hộ nghèo; Diện tích đất nông nghiệp trong hạn mức giao đất nông nghiệp cho các đối tượng: hộ gia đình, cá nhân nông dân được Nhà nước giao hoặc công nhận đất để sản xuất nông nghiệp, bao gồm cả đất được thừa kế, cho tặng, nhận chuyển quyền sử dụng đất; hộ gia đình, cá nhân là xã viên hợp tác xã (HTX) sản xuất nông nghiệp đã nhận đất giao khoán ổn định của HTX, nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh để sản xuất nông nghiệp theo quy định của pháp luật; hộ gia đình, cá nhân là nông trường viên, lâm trường viên đã nhận đất giao khoán ổn định của nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh để sản xuất nông nghiệp theo quy định của pháp luật; hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp có quyền sử dụng đất nông nghiệp góp đất của mình để thành lập HTX sản xuất nông nghiệp theo quy định của Luật HTX. 

Ảnh minh họa.

Cũng theo Thông tư, đối tượng được giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp gồm 3 loại. Thứ nhất là giảm 50% số thuế sử dụng đất nông nghiệp ghi thu hàng năm đối với diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất nông nghiệp nhưng không quá hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân theo quy định. Đối với diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp thì phải nộp 100% thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Thứ hai, giảm 50% số thuế sử dụng đất nông nghiệp ghi thu hàng năm đối với diện tích đất nông nghiệp mà Nhà nước giao cho tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp và các đơn vị khác đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp. Đối với diện tích đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho các tổ chức nêu trên đang quản lý nhưng các tổ chức này không trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp mà lại giao cho tổ chức, cá nhân khác nhận thầu theo hợp đồng để sản xuất nông nghiệp thì thực hiện thu hồi đất theo quy định của Luật đất đai. Trong thời gian nhà nước chưa thu hồi đất phải nộp 100% thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Thứ ba, giảm 50% số thuế sử dụng đất nông nghiệp ghi thu hàng năm đối với diện tích đất nông nghiệp mà Nhà nước giao cho đơn vị vũ trang nhân dân quản lý sử dụng.

Hạng đất tính thuế ổn định trong 10 năm


Để tạo thuận lợi và tránh việc tồn động hồ sơ cho các cơ quan thuế, Bộ tài chính nêu rõ: hạn mức đất sản xuất nông nghiệp được xác định theo từng loại đất. Trường hợp người nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp vừa có diện tích đất sản xuất nông nghiệp trồng cây hàng năm (không bao gồm đất trồng lúa) và diện tích đất trồng cây lâu năm thì hạn mức diện tích đất sản xuất nông nghiệp làm căn cứ miễn giảm thuế được tính riêng theo từng loại đất trồng cây hàng năm, loại đất trồng cây lâu năm.

Trường hợp trong tổng diện tích đất trồng cây hàng năm của người nộp thuế vừa có phần diện tích trồng ít nhất một vụ lúa trong năm vừa có phần diện tích trồng cây hàng năm khác thì hạn mức diện tích đất sản xuất nông nghiệp để xét miễn, giảm thuế được tính riêng cho phần diện tích trồng cây hàng năm khác.

Nếu người nộp thuế đăng ký hộ khẩu thường trú tại một xã, nhưng có diện tích đất sản xuất nông nghiệp ở các xã khác (kể cả xã thuộc huyện khác trong một tỉnh), thuộc diện miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp thì hạn mức đất sản xuất nông nghiệp theo từng loại đất làm căn cứ miễn giảm thuế được tính riêng cho tổng diện tích của từng loại đất tại các địa bàn xã khác nhau cộng lại.

Hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp được tính ổn định 10 năm, bắt đầu từ 1/1/2011 đến hết 31/12/2020, trên cơ sở hạng đất đã được quy định và thực hiện trong giai đoạn từ năm 2003 đến hết năm 2010. 

No Response to "Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 120/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 20/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết 55/2010/QH12 của Quốc hội về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp. Theo đó, việc xét, quyết định miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp được thực hiện từ năm thuế 2011 đến hết năm thuế 2020."

Leave A Reply

Bài đăng phổ biến