Thứ Hai, 12 tháng 9, 2011

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang hoàn chỉnh báo cáo kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) cấp quốc gia để báo cáo Chính phủ.

Posted on 18:35 by nxt


Đất phát triển hạ tầng đến 2015 đạt hơn 1,4 triệu ha

12/09/2011 16:10
Bộ Tài nguyên và Môi trường đang hoàn chỉnh báo cáo kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) cấp quốc gia để báo cáo Chính phủ.

Với đất phi nông nghiệp, dự kiến đến năm 2015, cả nước có khoảng 4,45 triệu ha được đưa vào sử dụng (tăng 743 nghìn ha so với năm 2010).

Trong đó, đất phát triển hạ tầng chiếm 1,43 triệu ha; đất dành cho phát triển các khu công nghiệp chiếm 150 nghìn ha; đất để làm bãi thải, khu xử lý chất thải 16 nghìn ha; đất an ninh quốc phòng 450 nghìn ha; đất ở tại đô thị chiếm 179 nghìn ha…

Đối với đất nông nghiệp, dự kiến đến năm 2015, cả nước có khoảng 26,55 triệu ha được đưa vào sử dụng (tăng 324 nghìn ha so với năm 2010). Trong đó, quỹ đất trồng lúa còn khoảng 3,95 triệu ha (giảm 169 nghìn ha so với năm 2010). Các chỉ tiêu kế hoạch đất nông nghiệp khác đều tăng so với năm 2010.

No Response to "Bộ Tài nguyên và Môi trường đang hoàn chỉnh báo cáo kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) cấp quốc gia để báo cáo Chính phủ."

Leave A Reply

Bài đăng phổ biến