Thứ Ba, 20 tháng 9, 2011

Thửa đất sau khi được tách thửa phải có chiều rộng mặt tiền từ 4 m trở lên.

Posted on 19:27 by nxt


Đất ở dưới 60 m2 tại Bình Dương không được phép tách thửa

21/09/2011 09:10

Tỉnh Bình Dương.
Thửa đất sau khi được tách thửa phải có chiều rộng mặt tiền từ 4 m trở lên.

UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND quy định diện tích tối thiểu các loại đất được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo đó, các thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi được tách thửa phải có diện tích không được nhỏ hơn diện tích tối thiểu được quy định (dưới 30 m2). 

Cụ thể, diện tích tối thiểu đối với đất ở, đất nông nghiệp được phép tách thửa đối với khu vực các huyện, thị xã được quy định như sau: 


Quyết định nêu rõ, các thửa đất mới hình thành và còn lại sau khi tách thửa theo quy định nói trên phải đảm bảo chiều rộng mặt tiền từ 4 m trở lên. Đối với trường hợp thửa đất có đất ở gắn liền với đất nông nghiệp (đất nông nghiệp trong khu dân cư hiện hữu) chỉ áp dụng diện tích đất tối thiểu đối với đất ở. 

Trường hợp người sử dụng có nhu cầu tách thửa đất thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu đồng thời với việc hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu quy định được tách thửa thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa.

Trường hợp đất ở thuộc các dự án đã được Nhà nước giao đất, phân lô theo quy hoạch chi tiết được duyệt thì thửa đất được xác định theo dự án và quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt. Trường hợp có nhu cầu tách thửa thì thửa đất mới được hình thành phải thỏa mãn với các điều kiện quy định tại quy chế quản lý xây dựng khu dân cư và được cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết cụ thể.

Nếu tách thửa để sử dụng vào mục đích đất ở, thửa đất có diện tích từ 2.000 m2 trở xuống thì lập thủ tục tách thửa, chuyển mục đích sang đất ở. Trường hợp có nhu cầu phân lô làm nhà ở phải có phương án đầu tư hạ tầng kỹ thuật phù hợp quy hoạch chi tiết xây dựng, kết nối hạ tầng kỹ thuật trong khu vực…

Sau khi cơ sở hạ tầng kỹ thuật đã được đầu tư xong và phải được xác nhận của UBND huyện, thị xã thì mới được phép tách thửa. Sở Xây dựng có trách nhiệm ban hành quy định về việc thẩm định phương án đầu tư hạ tầng kỹ thuật. 

Đối với thửa đất có diện tích lớn hơn 2.000 m2 phải lập dự án theo quy định pháp luật.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 22/9/2011.

No Response to "Thửa đất sau khi được tách thửa phải có chiều rộng mặt tiền từ 4 m trở lên."

Leave A Reply

Bài đăng phổ biến